loader
Účet
Prihlásiť sa

Vitajte a prihláste sa do svojho účtu

Nemáte ešte registráciu?

Vytvorte si u nás účet a získajte výhody


  • Históriu objednávok
  • Uložené kontaktné údaje a adresy
  • Zoznam Vašich obľúbených výrobkov
  • Uložený košík

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Spracovanie osobných údajov na jednotlivé účely:

 

a. Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií

lasergarage.sk spracúva 

(i) na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar ( uhradená suma), 

(ii) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii,

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je 

(i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru zákazníkovi  článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a 

(ii) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov je 

(i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru 

(ii) v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

  • kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,
  • orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti.
  • Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

 

b. Objednávka tovaru

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka na objednávku tovaru.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby od podania žiadosti o nezáväznú objednávku do uzatvorenia zmluvy o kúpe tovaru alebo zrušenia nezáväznej objednávky tovaru.

 


c. Registrácia a prevádzka e-shopu

lasergarage.sk spracúva na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. 

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e- shopu.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.

 


d. Riešenie sťažností zákazníkov

lasergarage.sk  spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

 


e. Uplatňovanie nárokov 

lasergarage.sk  spracúva na účely uplatňovania nárokov nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov lasergarage.sk. Oprávneným záujmom lasergarage.sk je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči lasergarage.sk.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

  • súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia
  • Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči lasergarage.sk uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

 


f. Plnenie zákonných povinností

lasergarage.sk spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až m) na účely plnenia zákonných povinností.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

  • daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.


Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.


Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. 

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním lasergarage.sk elektronicky zaslaním e-mailu na info@lasergarage.sk   

                     

Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

 

Cookies

Na našej webovej stránke používame 2 druhy cookies:

- Technické cookies = Sú cookies nevyhnutné pre správnu funknčnosť tejto stránky (napr. Prihlásenie do účtu, obsah košiku atď). Bez týchto cookies ja stránka nefunkčná.

- Analytické cookies = Sú cookies, ktoré nám pomáhajú porozumieť správaniu zákazníkov na stránke a tak zabezpečiť možnosť analyzovať návštevnosť a efektívne cieliť reklamu na sociálnych sieťach.